Udskriv

Bropladser

Skrevet af Liselotte Müller Larsen.

1. For at komme på venteliste til broplads skal man være medlem af Farum Sejlklub (FAS).

2. Bestyrelsen fører en venteliste for tildeling af broplads. Ventelisten offentliggøres her på hjemmesiden*)

For at blive optaget på ventelisten skal ansøgning skriftligt meddeles bestyrelsen. Ligeledes skal det hvert år ved henvendelse til sejlklubbens havnemand tilkendegives, at man fortsat ønsker at stå på listen. I modsat fald vil man blive slettet, og genoptagelse vil ske sidst på listen. Tildeling sker i den rækkefølge, som klubben har modtaget anmodningerne.

3. Når der er ledige pladser tilbydes plads først til den med det laveste ventelistenummer. Hvis dette medlem ikke ønsker pladsen, tilbydes den til den næste, og det fortsætter til et medlem ønsker pladsen.

4. Ved overtagelse af en plads betales ikke depositum.

5. Det er materieludvalgets opgave at fordele pladserne, så vi opnår den bedst mulige udnyttelse af broanlægget, og udvalget (havnemanden) kan derfor altid ændre de enkelte bådes placeringer.
Der kan ikke anvises plads til både, hvis overalt længde overstiger 20 fod, eller hvis maximale bredde overstiger 2,00 m. Ligeledes kan udvalget inddrage pladser, hvis plads eller båd ikke benyttes, eller hvor båd og fortøjninger ikke vedligeholdes forsvarligt.

6. Fartøjer, som efter materieludvalgets skøn kan trækkes på land, kan ikke få permanent broplads, men henvises til jollepladsen.

7. Pladsen tildeles ét navngivet medlem og kan ikke umiddelbart overdrages til andre - heller ikke i forbindelse med salg af båd eller part i båd. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne regel. Ejer og evt. medejer(e) skal være medlem af klubben.

8. Båden skal være ansvarsforsikret, og dokumentation herfor skal fremvises på forlangende.

9. Broliggerafgiften (p.t. kr. 1.500,-) opkræves administrativt af Farum Sejlklub og kan udelukkende anvendes til drift og vedligehold af broanlægget.

*) Der er pt. ingen på venteliste

Jørn Jensen, havnemandXfarumsejlklub.dk
September 2009


Notits oktober 2010

Der er fortsat forespørgsler om bådpladser for kommende sejlere, og der er p.t. en kort venteliste, der ikke kan ajourføres før medlemskabet er bragt i orden.

Det er konstateret, at der er få bådpladsejere, der ikke udnytter deres bådplads, idet bådene sejler meget lidt og en enkelt har ikke rigget båden til.

Havnemanden kan derfor allerede nu meddele, at der til næste år ved sejlsæsonens begyndelse bliver rokeret om på få bådpladser med henvisning til bestemmelserne i §5 for tildeling af bropladser (september 2009) at attraktive bådpladser vil bliver tildelt aktive sejlere med ønsker om bedre bådpladser.

Endvidere vil der til næste på blive strammet op på reglerne om tildeling af bådpladser, idet bådene skal være fuldt tilriggede og sejlklare senest medio maj måned og højst 3 uger efter søsætningen, såfremt der ikke foreligger særlige omstændigheder.

Disse skærpede krav til opretholdelse af en bådplads er der blevet orienteret om på det senest SU møde d. 30. juni 2010.

Materieludvalget Søren Helweg
Havnemand Jørn Jensen

Bliv Medlem

Klik her for medlemsportal

Leder du efter sejlklubbens medlemsportal for at melde dig ind, betale kontingent og/eller bådplads samt tilmelde dig til undervisning, så brug ovenstående link.

Kommende aktiviteter

Ingen begivenheder

Seneste annoncer