Havnepladser - tildelingsprocedure

Publiceringsdato .

Følgende procedure gælder for tildeling af havneplads i Farum Sejlklub. (Opdateret november 2019)

 • For at komme på interesselisten til broplads skal man være medlem af Farum Sejlklub.
 • Bestyrelsen fører en interesseliste for tildeling af broplads. Interesselisten offentliggøres her på hjemmesiden (se note nedenfor)
 • For at blive optaget på interesselisten skal skriftlig ansøgning sendes til sejlklubbens driftsleder. Ligeledes skal det hvert år ved henvendelse til sejlklubbens havnemand tilkendegives, at man fortsat ønsker at stå på listen. I modsat fald vil man blive slettet, og genoptagelse vil ske sidst på listen. Tildeling sker almindligvis i den rækkefølge, som klubben har modtaget anmodningerne, men da det er en interesseliste, så kan klubbens ledelse beslutte at en ansøger skal have fortrin, hvis det vil være gavnligt for det sportslige aktivitets niveau i Farum Sejlklub..
 • Når der er ledige pladser tilbydes plads først til den med det laveste ventelistenummer. Hvis dette medlem ikke ønsker pladsen, tilbydes den til den næste, og det fortsætter til et medlem ønsker pladsen.
 • Ved overtagelse af en plads betales ikke depositum.
 • Ved tildeling af havneplads indgås skriftlig aftale mellem bådejer og Farum Sejlklub. Såfremt denne aftale misligholdes, kan klubbens ledelse beslutte at den tildelte bådplads indrages ved sæsonafslutning.
 • Det er driftsafdelingens opgave at fordele pladserne, så vi opnår den bedst mulige udnyttelse af broanlægget, og driftsafdelingen kan derfor altid ændre de enkelte bådes placeringer.
 • Der kan ikke anvises plads til både, hvis overalt længde overstiger 20 fod, eller hvis maximale bredde overstiger 2,00 m. Ligeledes kan driftsafdelingen inddrage pladser, hvis plads eller båd ikke benyttes, eller hvor båd og fortøjninger ikke vedligeholdes forsvarligt.
 • Fartøjer, som efter driftsafdelingens skøn kan trækkes på land, kan almindligvis ikke få permanent broplads, men henvises til jollepladsen.
 • Pladsen tildeles ét navngivet medlem og kan ikke umiddelbart overdrages til andre - heller ikke i forbindelse med salg af båd eller part i båd. I særlige tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra denne regel. Ejer og evt. medejer(e) skal være medlem af klubben.
 • Båden skal være ansvarsforsikret, og dokumentation herfor skal fremvises på forlangende.
 • Havneplads-afgiften opkræves administrativt af Farum Sejlklub og kan udelukkende anvendes til drift og vedligehold af broanlægget. De gældende takster kan ses her.

Note: Der er pr. 16 november 2019 2 både noteret på interesse/vente listen til en havneplads.

Farum Sejlklubs Driftsledelse