Sikkerhedsbestemmelser

Publiceringsdato .

Generelle bestemmelser

redningskrans.jpgDet overordnede formål med disse bestemmelser er at højne sikkerheden til søs, og at undgå ulykker for Farum Sejlklubs medlemmer.

Sikkerhedsbestemmelserne er gældende for alle medlemmer af Farum Sejlklub og deres gæster. De gælder også for trænere og pårørende til ungdomssejlere, der deltager i aktiviteter i Ungdomsafdelingen, selvom disse ikke selv er medlemmer af klubben.

Sikkerhedsbestemmelserne gælder for sejlads i både private og klubejede både. Det forventes at alle medlemmer er behjælpelige med at påse, at bestemmelsernes ord og hensigt efterleves, og at alle selv er et godt eksempel for andre.

Det er vigtigt, at alle udviser en sikker adfærd, og at bådens fører sikrer sig at båden er i sikker stand, og at sikkerhedsudstyret er i orden.

Regler om færdsel på Furesøen

Skov- og Naturstyrelsens regler om færdsel m.v. på Furesøen skal nøje overholdes. Se nedenstående dokumenter fra Naturstyrelsen for nærmere detaljer.

Svømmefærdigheder

Alle medlemmer skal kunne svømme mindst 200 meter.

Sejlervest

Generelle regler

RedningsvestLoven kræver, at mindre fritidsfartøjer skal have rednings- eller svømmeveste ombord svarende til minimum det antal personer, som er ombord i skibet. Redningsvestene skal være typegodkendte (SOLAS, CE eller DVN). Vesten skal være lukket under brug.

Veste skal anvendes i henhold til den instruks, som følger med vesten. Dette betyder, at man skal have veste, som passer til den enkelte person mht. vægt. Man skal især være opmærksom på at have passende børneveste, hvis der er børn ombord.

Farum Sejlklub mener at reglen om at vesten "bare" skal være ombord men ikke behøver at være anlagt er sikkerhedsmæssigt uforsvarlig. I tilfælde af et uheld i en mindre båd har man typisk ikke tid til påtage vesten før man ligger i vandet. Klubben henstiller derfor kraftigt til at alle bærer redningsvest eller svømmevest under sejlads og i øvrigt når de opholder sig i bådene.

Skærpede regler

Klubben kan ikke påbyde myndige ejere af private både skærpede regler i forhold til ovenstående. Men klubben kan (og vil) påbyde skærpede regler i de nedenstående situationer.

 • Ved sejlads i klubbens sejl- og motorbåde skal alle ombord bære vest.
 • Sejlere under 18 år skal også bære vest ved sejlads i private både.
 • Medlemmer af Ungdomsafdelingen skal bære vest når der sejles i regi af Ungdomsafdelingen, uanset bådtype og ejerforhold for båden. Voksne og trænere der deltager i Ungdomsafdelingen arrangementer skal også bære vest.
 • Yngre ungdomssejlere og mindre søskende til samme skal endvidere bære sejlervest ved færdsel på optimistbro og på det øvrige broanlæg efter anvisning fra Ungdomslederen.

Sejlads udenfor sejlsæsonen

Når standen stryges, markerer klubben, at vi er gået ind i vintersæsonen, hvor vandet kan være meget koldt, og hvor vi derfor opfordre sejlere over 18 år til, at følge nedenstående retningslinjer.

Sejlere under 18 år følger Ungdomsafdelingens anvisninger, som kan være organiseret vintersejlads.

 • Alle ombordværende bør anvende enten Tørdragt eller Våddragt. Bruges Våddragt anbefales det, at man har alm. sejlertøj udenpå, for at holde varmen.
 • Det tilstræbes, at man aftaler, at sejle to eller flere både sammen, og holde sig rimeligt samlet, så man kan holde øje med hinanden, og komme til hjælp hvis der opstår behov herfor.
 • Sejl ikke ud i frisk vind > 10m/s, da vindens tryk på sejl pga. kulden er meget kraftigere ved samme vindstyrke om vinteren end om sommeren.
 • Tjek inden I sejler ud, at der i klubben er en brugbar motorbåd og Benzin, som kan bruges i tilfælde, hvor der er behov for assistance fra en motorbåd f.eks.til at trække en havereret jolle i havn. Det er en af grundene til, at I bør være to eller flere joller, som sejler sammen, så en jolle kan sejle ind og hente en motorbåd.

Sejlads med klubbåde

Klubbens både må kun føres af medlemmer, der har bestået prøven i den pågældende bådtype, og af de, der har fået speciel tilladelse fra ansvarshavende for bådtypen, og da ifølge dennes anvisninger og betingelser.

Sejlads ved skole-, instruktions- og kapsejlads

Ved matcher, stævner og organiseret sejlads skal gældende regler for pågældende sejlads nøje overholdes.

Uøvede medlemmer i klubbåde

Uøvede medlemmer (d.v.s. sejlere der ikke er frigivet) må kun sejle under opsyn af mindst én instruktør i motorbåd. Ved sejlads i kølbåde skal der være mindst 2 mands besætning, hvoraf mindst én person skal være øvet.

Øvede medlemmer under 18 år

Øvede (dvs. frigivne) ungdomssejlere må, såfremt vindstyrken ikke overstiger 10 sekundmeter sejle overalt på Furesøen, hvor sejlads er tilladt, når mindst 2 joller er sammen og inden for prajehold. Sejlads i kølbåd kræver ikke to fartøjer sammen på prajehold, men kræver altid mindst to mands besætning. Sejlads uden for sæsonen må kun finde sted efter tilladelse fra ungdomsafdelingens ledelse og efter dennes anvisninger.

Frigivelse sker af Ungdomslederen efter individual bedømmelse af den pågældende sejlers kvalifikationer og modenhedsniveau.

Medlemmer over 18 år

Medlemmer over 18 år som er blevet godkendt i Sejlerskolen må sejle i klubbåde over hele Furesøen, dog ikke såfremt vindstyrken overstiger 14 sekundmeter.

Alle medlemmer over 18 år må i en privatejet båd eller jolle sejle overalt på Furesøen uden nærmere opsyn, men husk altid at være forsigtig. Klubben anbefaler dog kraftigt at man aldrig sejler ud alene.

Husk Søsportens Sikkerhedsråds 10 bud

 1. Undersøg vejrforholdene
 2. Hold redningsudstyret ved lige
 3. Giv ikke anledning til uro: Ring hjem
 4. Hold båden ved lige
 5. Lær at svømme
 6. Vis hensyn over for store skibe
 7. Lær at sejle
 8. Bliv ved båden hvis den kæntrer
 9. Lær søens færdselsregler
 10. Bland ikke spiritus og søsport