Indkaldelse til generalforsamling 2020

Publiceringsdato .

Hermed indkaldelse til generalforsamling torsdag d. 12. marts kl. 19:00

Sted: Sejlklubbens undervisningslokale.

Dagsorden:
  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen. 
  3. Årsregnskabet forelægges til godkendelse. 
  4. Forslag. 
  5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag til godkendelse samt fastsættelse af kontingent og indskud for indeværende regnskabsår. 
  6. Valg til bestyrelse, revision og udvalg i henhold til § 11, § 15 og § 18. 
  7. Eventuelt.

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde inden 1. februar. Ordlyden af indkomne forslag offentliggøres på hjemmesiden senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ovenstående er et uddrag af Farum Sejlklubs vedtægter, som du finder på vores hjemmeside www.farumsejlklub.dk under menu “Om Klubben”.

Sæt kryds i kalenderen og mød op og vær med til at få indflydelse på din sejlklub.

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen